Adviezen

Beoordeel regeldrukgevolgen bij evaluaties Kwaliteitsborging voor het bouwen

30-05-2017

Actal adviseert de minister van Wonen en Rijksdienst om de regeldrukeffecten van de stelselwijziging kwaliteitsborging voor het bouwen aanvullend in kaart te brengen op basis van de ervaringen in de uitvoeringspraktijk. Dit is mogelijk door bij de (tussen)evaluaties van de proefprojecten en bij de definitieve invoering van het stelsel voor eenvoudige bouwwerken expliciet aandacht te besteden aan de regeldrukontwikkeling.

 

Het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen maakt onderdeel uit van de stelselwijziging waarmee het kabinet de kwaliteitsborging voor de bouw wil verbeteren. Daarmee beoogt het kabinet de bouwsector expliciet verantwoordelijk te maken voor de bouwkwaliteit en de privaatrechtelijke positie van de bouwconsument te versterken. Het Besluit werkt het wetsvoorstel uit dat in april 2016 aan de Tweede Kamer is aangeboden en waarmee de Tweede Kamer op 21 februari 2017 heeft ingestemd. Het Besluit regelt onder andere de aanwijzing van de categorie bouwwerken waarvoor het nieuwe stelsel gaat gelden. Tevens wijst het Besluit de categorie bouwwerken aan waarvoor bij het bouwen geen toets aan de bouwtechnische voorschriften meer nodig is. Verder worden met het Besluit procedures gesteld voor toelating van instrumenten en kwaliteitsborgers tot het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging.

 

De toelichting bij de regeldrukeffecten van de stelselwijziging zijn mede naar aanleiding van de consultatiereactie van Actal aangepast. Omdat de regeldrukeffecten sterk afhankelijk zijn van de uitvoeringspraktijk, is het volgens Actal belangrijk om bij de proefprojecten en de gefaseerde invoering van de stelselwijziging expliciet aandacht te besteden aan de regeldrukontwikkeling. Dit is mogelijk door in de (tussentijdse) evaluaties de regeldrukeffecten in beeld te brengen. De uitvoeringspraktijk kan inzicht bieden in minder belastende alternatieven of aanleiding geven tot het nemen van regeldrukbeperkende maatregelen. Deze kunnen worden betrokken bij de definitieve invoering van de stelselwijziging voor de complexere bouwwerken (gevolgklasse 2 en 3).

 

 

Klik hier voor het advies van Actal bij het “Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen”.

Meer informatie

Gerelateerde Adviezen: