Taken en bevoegdheden

Huidig mandaat Actal

Actal is ingesteld op 21 april 2000. Het is een tijdelijk adviescollege dat is ingesteld tot 1 juni 2017. Het mandaat van Actal is vastgesteld in het gewijzigde Instellingsbesluit 2011. Het (geconsolideerde) Instellingsbesluit vindt u hier.

 

Actal heeft als taak om regering of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over:

  • het systeem waarmee de regering de aandacht voor regeldruk in Nederland heeft geborgd (Regeldrukaudit);
  • de gevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk, indien die gevolgen naar verwachting omvangrijk zijn; en
  • strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk, mede op basis van signalen uit de samenleving.

 

Verder heeft het College als taak om gemeenten op hun verzoek te adviseren over hoe zij de lokale regeldruk kunnen beperken danwel verminderen. Deze adviezen kunnen zowel bestaande als voorgenomen verordeningen en andere gemeentelijke regels betreffen. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kan in dit kader gebruik maken van de expertise van Actal. Het College kan zelf prioriteiten aanbrengen bij de behandeling van verzoeken van gemeenten. Daarbij zal het rekening houden met het belang van de verzoeken voor de regeldruk en met het aantal gemeenten dat gezamenlijk een verzoek doet.

 

De recente evaluatie van Actal vindt u hier.

 

 

Nadere toelichting

 

Voorgeschiedenis
In november 1998 heeft het kabinet de Commissie Administratieve Lasten (Commissie Slechte) ingesteld om een advies uit te brengen over de wijze waarop een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten zou kunnen worden gerealiseerd. In een reactie op de aanbevelingen van deze Commissie heeft het kabinet geconstateerd dat de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op administratieve lasten moet worden uitgebouwd en versterkt.

 

Actal is in 2000 opgericht als een onafhankelijk en tijdelijk adviescollege (instellingsbesluit en eerste verlengingbesluit). Het werkterrein bestond aanvankelijk uit het adviseren over de gevolgen van voorgenomen regelgeving op de administratieve lasten voor bedrijven. Het kabinet heeft dit werkterrein driemaal uitgebreid. De eerste uitbreiding betrof de consequenties van bestaande regelgeving op de administratieve lasten voor bedrijven. De tweede uitbreiding zag toe op de gevolgen van voorgenomen en bestaande regelgeving op de administratieve lasten voor burgers. Op 10 juni 2008 is het Instellingsbesluit van Actal voor de derde keer aangepast. Het bestaan van Actal werd verlengd tot 1 juni 2011 en het takenpakket van Actal werd uitgebreid. De strategische adviesfunctie van Actal werd versterkt en omvatte het gehele terrein van regeldruk, waaronder de administratieve lasten van professionals en instellingen. Actal kon voorts de medeoverheden adviseren over regeldruk.

 

In juni 2011 werd aangekondigd dat Actal zal worden omgevormd van een tijdelijk naar een permanent adviescollege. Daarop vooruit lopend werd het mandaat van Actal al aangepast met het Instellingsbesluit Actal 2011. Het nieuwe Adviescollege Toetsing Regeldruk (nog steeds: Actal) richt zich op regeldruk in brede zin. Het adviseert de regering of beide Kamers der Staten-Generaal over:

a. het systeem van beoordeling van de effecten van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid;

b. de gevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, in overleg met de minister die het aangaat en indien die gevolgen naar verwachting omvangrijk zijn;

c. strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk, mede op basis van signalen uit het bedrijfsleven en uit georganiseerde verbanden van burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.

 

Uitbreiding en verlenging mandaat in 2014

Het huidige kabinet Rutte-II heeft besloten om Actal geen permanente status te geven. In de Kamerbrief Goed Geregeld, een verantwoorde vermindering van de regeldruk 2012-2017 geeft het kabinet aan dat het in 2015 het instrumentarium ter vermindering van de regeldruk zal evalueren, waarna in 2016 een beslissing volgt over de toekomst en status van Actal. Met het gewijzigde Instellingsbesluit 2011 heeft het kabinet daartoe wel de tijdelijke status van Actal verlengd tot 2017 (het volledige geconsolideerde instellingsbesluit vindt u hier). Dit instellingsbesluit regelt tevens dat Actal de mogelijkheid krijgt om op verzoek van (groepen van) gemeenten en de VNG te adviseren over het verminderen of beperken van regeldruk die gemeenten veroorzaken.

 

Vier dicta

Actal geeft bij de toetsing van voorgenomen wetgeving een eindoordeel in de vorm van een dictum. Actal hanteert daarbij vier dicta. Deze hebben als doel de verantwoordelijke bewindspersoon (of bij een initiatiefwet het indienende Kamerlid) een duidelijke indicatie te geven hoe hij/zij vanuit het perspectief van vermindering van regeldruk het beste verder kan gaan met het wetsvoorstel. De vier dicta van Actal zijn:

1. Indienen: het wetsvoorstel is geschikt voor behandeling in de Ministerraad.

2. Indienen nadat met de adviespunten rekening is gehouden: het wetsvoorstel en/of de toelichting behoeft enige aanpassing of aanvulling.

3. Niet indienen tenzij met de adviespunten rekening is gehouden: het wetsvoorstel en/of de toelichting behoeft substantiële aanpassing of aanvulling.

4. Niet indienen: het wetsvoorstel is (in deze vorm) niet geschikt voor behandeling in de Ministerraad. Daarbij geeft Actal met ingang van 23 september 2013 aan of en in hoeverre zijn kanttekeningen zodanig zijn dat wetgeving vanuit het oogpunt van regeldruk niet opportuun is (en dus geen enkel wetsvoorstel de bezwaren van Actal zal kunnen wegnemen).